Všeobecné podmínky v programu AUTO-KREDIT

Program AUTO-KREDIT (dále jen „A-K”) je určený pro zákazníky, kteří nakupují služby výhradně pro svoji potřebu v prodejnách AUTOSKLO-SLEZSKÁ, s.r.o. (dále jen „A-S“). Společnost A-S poskytuje svým zákazníkům bonus ve formě slev na vybrané služby. Každý člen programu A-K dále získává při každém nákupu finanční bonus vypočtený Společností A-S, který bude po úspěšné transakci připsán na účet registrovaného klienta. 

Program A-K je provozovaný společností AUTOSKLO-SLEZSKÁ s.r.o., se sídlem Poděbradova 3208/98, 702 00 Ostrava, IČ: 64085317, DIČ: CZ64085317, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 831. 

Podmínky a vznik členství v programu A-K 

Členem programu A-K se může stát fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která řádně vyplní a odešle elektronický formulář, tedy přihlášku do programu A-K a udělí Společnosti A-S souhlas se zpracováním osobních údajů. Za právnickou osobu jedná jednatel společnosti nebo pověřený zaměstnanec. 

Na členství není právní nárok a každá osoba může být členem pouze jedenkrát v určitý okamžik, resp. může mít pouze jedno unikátní AID, které je k ní přiřazeno na základě vyplnění údajů do formuláře a jeho odeslání. Každý nově vzniklý účet může při vytvoření obdržet počáteční finanční bonus (jinak také „kredit”). O výše zůstatku kreditu může klient požádat zasláním mailu na info@autosklo.com z registrovaného mailu. Pokud žádost nebude zaslaná z registrovaného mailu, A-K nemá povinnost v rámci zabezpečení dat informaci sdělil. Program je platný od doby potvrzené registrace a není možné získat finanční bonus zpětně, tedy z nákupů uskutečněných před touto registrací. 

Kredit lze využít pouze na automobilové servisní služby a zboží, které Společnost A-S nabízí a pokud ji daná provozovna poskytuje. Slevové, kreditové, dárkové aktivity včetně připsání bonusů, nelze využít při jedné platbě dohromady. Při použití zvýhodněných akcí se kredit na účtu klienta nezvyšuje. Kredit dále nelze využít zpětně nebo dodatečně po zaplacení faktury. Klient okamžitě ztrácí výhody programu v případě prodlení s úhradou faktur. 

Postup pro kompletní registraci klienta do programu AUTO-KREDIT 

Do registračního formuláře vyplňte potřebné údaje osoby, které má být počáteční finanční bonus nahrán a Vaše předregistrační číslo (uvedené v obdržené e-mailové zprávě). Po odeslání formuláře, budou údaje zaevidovány a následně potvrzeny na uvedenou e-mailovou adresu spolu s elektronickou poukázkou. Vaši registraci můžete uskutečnit na kohokoliv, v registračním formuláře musí být shodné pouze Vaše předregistrační číslo. 

Během několika dní po registraci, obdrží klient na e-mailovou adresu, která byla uvedena v registračním formuláři, potvrzovací zprávu včetně přidělení unikátního AID kódu. Pod tímto kódem se budou registrovat veškeré klientem provedené nákupy včetně přiznaného finančního bonusu, který můžete čerpat stejně jak při běžném placení. 

Po odeslání vyplněného formuláře není již možné změnit výběr osoby, které má být kredit nahrán. 

AID kód a podmínky jeho použití 

Adresní identifikační číslo (dále jen „AID”) je unikátní číslo, které je osobě přiřazeno na základě řádného vyplnění registračního formuláře. Při každém úmyslu čerpat kredit ze svého účtu je majitel účtu povinen prodejci předložit, případně nahlásit, své AID číslo spolu s údaji, které byly vyplněny do formuláře při jeho registraci. Tyto údaje tedy musí být shodné s údaji, které byly k danému AID přiřazeny, na základě odeslání registračního formuláře. Výhody programu, a tedy i čerpání kreditu, se pojí k osobě, která byla do formuláře vyplněna a po jeho odeslání propojena s unikátním číslem AID. Na účet klienta mohou nakupovat také rodinní příslušníci, popřípadě i jiné klientem určené osoby, pokud se prokážou údaji klienta, především AID kódem. Výše finančního bonusu je závislá na poskytnuté službě a o její výši rozhoduje výhradně Společnost A-S. 

Získaný kredit je možné uplatnit jen na nákupy v rámci poskytovaných služeb Společnosti A-S a to vždy jen do částky, kterou by jinak musel zaplatit penězi. V případě, že nákup bude v nižší ceně, než má klient kredit, bude mu odečtená jen požadovaná částka a zůstatek bude nadále vedený na účtu klienta. Není povolené přečerpání do debetu a ani vyplacení kreditu v penězích. 

AID číslo je nepřenosné, výhody programu A-K může využít pouze osoba shodná s registrovanými údaji. Přenesení účtu je možné za podmínky písemného zažádání na kontaktní email info@autosklo.com. Pokud Společnost A-S shledá důvod, vyhrazuje se takovýmto žádostem nevyhovět. 

O stavu účtu bude registrovaný klient informován čtyřikrát ročně, vždy na konci kvartálního období, formou zaslaného mailu s uvedením jen unikátního čísla AID a stavu. Jiné registrované informace se nebudou ve zprávě posílat. V případě zájmu klienta o sdělení stavu účtu mimo uvedené termíny může klient požádat jen písemně formou zaslání žádosti na mail info@autosklo.com jen z registrovaného mailu. Nejpozději do tří pracovních dnů mu bude stav účtu sdělen. Pokud žádost nebude odeslaná z registrovaného mailu, není Společnost A-S oprávněná informovat o stavu účtu. 

Ochrana osobních údajů 

Fyzické osoby, které mají zájem stát se členy programu A-K, udělují Společnosti A-S souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Společnosti A-S také jednatel společnosti nebo pověřený zaměstnanec právnické osoby, která má zájem stát se členem programu. 

Tento souhlas je výslovný, informovaný, svobodný a dobrovolný a je předmětem programu A-K, který tvoří nedílnou součást přihlášky (formulář) do A-K programu. 

Společnost A-S nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce. 

Člen programu A-K je ve výše uvedeném souhlasu se zpracováním osobních údajů mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu členství v programu A-K. 

Člen programu A-K má právo požadovat od Společnosti A-S přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek dle čl. 20 GDPR. Dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

Člen programu A-K je v souhlasu se zpracováním osobních údajů rovněž poučen, že může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti A-S nebo na elektronické adrese info@autosklo.com. 

V případě, že bude člen programu A-K nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se se svou stížností obrátit na Společnost A-S nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Reklamace a námitky 

Veškeré případné reklamace týkající se pohybu kreditu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se použití kreditu, připsání nebo odečtení hodnoty vztahuje. O všech případných reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Společnost A-S. 

Ukončení a zánik členství ve A-K programu 

Člen A-K programu může své členství kdykoli zrušit, a to osobně na provozovně Společnosti A-S nebo zasláním písemné žádosti o zrušení členství na adresu sídla Společnosti A-S Členství zaniká okamžikem sdělení žádosti nebo převzetí písemné žádosti Společnosti A-S. Ukončením členství zaniká nárok na jakékoli aktivity v rámci A-K programu. Pokud člen obnoví své členství po jeho ukončení, pro účely A-K programu se na něj hledí, jako by nikdy žádné služby ani členství ve A-K programu Společnosti A-S neodebral, případně o jeho nároku na předchozí nabyté bonusy rozhodne jednatel společnosti nebo pověřený zaměstnanec. Společnost A-S si dále vyhrazuje právo zrušit členství ve A-K programu členu, který porušil tato všeobecná pravidla A-K programu. Členství ve A-K programu zaniká také okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ukončení členství může být ze strany Společnosti A-S na základě vyhodnocení neaktivity klienta, v podobě žádného nebo nižšího nákupu jak 500 Kč, po dobu delších jak 12 kalendářních měsíců od registrace. 

Změny podmínek a ukončení A-K programu 

Společnost A-S si vyhrazuje právo tento AK program kdykoli bez náhrady ukončit. Společnost A-S si zároveň vyhrazuje právo změnit kdykoli tyto podmínky. Není-li uvedeno jinak, změny těchto podmínek jsou účinné zveřejněním na stránkách www.autosklo.com/autokredit.html. Má se za to, že člen A-K programu vyslovil se změnou podmínek souhlas okamžikem prvního využití finančního bonusu. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto všeobecné podmínky členství ve A-K programu jsou platné a účinné od 1. 8. 2019 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), má uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Uživatel má právo vznést vůči správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci www.autosklo.com je společnost Autosklo-slezská, s.r.o., se sídlem Poděbradova 3208/98, 702 00 Ostrava, IČO: 64085317, info@autosklo.com. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce. Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy a účely přímého marketingu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, přičemž poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy, pro účely přímého marketingu po dobu 1 roku od získání osobních údajů a ve vztahu ke cookies po dobu nezbytně nutnou k zajištění správného fungování internetového obchodu. 

Pokud by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uživatel požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že uživatel bude nespokojen se zpracováním osobních údajů, může se se svojí stížností obrátit na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), má uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Uživatel má právo vznést vůči správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci www.autosklo.com je společnost Autosklo-slezská, s.r.o., se sídlem Poděbradova 3208/98, 702 00 Ostrava, IČO: 64085317, info@autosklo.com.

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce. Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy a účely přímého marketingu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, přičemž poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy, pro účely přímého marketingu po dobu 1 roku od získání osobních údajů a ve vztahu ke cookies po dobu nezbytně nutnou k zajištění správného fungování internetového obchodu.

Pokud by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uživatel požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že uživatel bude nespokojen se zpracováním osobních údajů, může se se svojí stížností obrátit na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz